ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

ORGANIC SKIN CLEANSING

Boat leather requires special care to maintain its texture and color. Organic skin cleansing is done with natural cleansing products that rejuvenat...

Read more
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

ORGANIC LIVING ROOM CLEANING

In organic living room cleaning, we use natural and biodegradable cleaning products, avoiding harmful chemicals. We remove stains, food residues an...

Read more
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΑΣ

BIOLOGICAL CARPET CLEANING

The biological cleaning of carpets is done using more environmentally friendly cleaning products and methods. Specially formulated organic cleaners...

Read more